Ledenvergadering 24 maart

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op:

Datum: 24 maart

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Hotel-restaurant “De Klok” te Buren

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag
 6. Bestuursverkiezing
  Tineke Kooiker is aftredend en herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 maart opgeven bij voorzitter Rudi Molenaar, tel. 06-50452460.
 7. Informatie en ontwikkelingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting