Statuten

Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
– Algemene Vergadering:
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde
leden van de Vereniging dan wel de bijeenkomst van de leden van de
Vereniging;
– Bestuur:
het Bestuur van de Vereniging;
– Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld;
– Statuten:
de statuten van de Vereniging;
– Vereniging:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.
Naam.
De Vereniging draagt de naam: Begrafenisvereniging Nes Buren.

Artikel 3.
Zetel.
De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Ameland.

Artikel 4.
Doel.
1. De Vereniging heeft ten doel om op basis van vrijwilligheid, onderlinge
solidariteit en nabuurschap, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de
uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig
zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te
voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens geen
voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal
karakter. Het werkgebied van de Vereniging omvat de gemeente Ameland.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
b. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het
bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een
uitvaart;
c. met andere, op niet-commerciële basis werkzame, verenigingen of
stichtingen, het uitvaartwezen behartigende, samen te werken;
d. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen
voldoen;
e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de
vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden geheel of gedeeltelijk
voorschieten. Het lid verplicht zich hierbij in dat geval deze kosten binnen de
door het bestuur te bepalen termijn terug te betalen, tenzij het bestuur anders
beslist.
4. Met uitzondering van de terugbetalingsverplichting als bedoeld in lid 3, gaat
de vereniging met haar leden geen contractuele verbintenissen aan. De
overige tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden
– over en weer – gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen,
gebaseerd op verplichtingen van moraal en fatsoen.
5. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Artikel 5.
Leden.
1. Leden van de Vereniging kunnen zijn zij die woonachtig zijn in het werkgebied
van de Vereniging als bedoeld in artikel 4 lid 1 én:
a. die de achttien (18)-jarige leeftijd hebben bereikt;
b. die jonger dan achttien (18) jaar zijn, mits een ouder van diegene lid is
van de vereniging en deze ouder hem/haar bij de vereniging heeft
aangemeld;
c. die jonger dan achttien (18) jaar zijn, waarvan één of beide ouder(s) lid is
geweest, doch is/zijn overleden. De aanmelding dient te geschieden door
de wettelijke vertegenwoordiger.
2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
3. De onder lid 1 sub a bedoelde personen dien bij aanmelding woonachtig te
zijn in het werkgebied van de vereniging.

Artikel 6.
Toelating.
1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating
besluiten.

Artikel 7.
Einde van het lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de Vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen,
wanneer het lid de verplichtingen van het lid jegens de Vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting.
2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van een (1) maand.
Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind
van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.
Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één
maand nadat het lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel
7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
6. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen één maand nadat het lid een besluit, waarbij de rechten van het lid zijn
beperkt, ofwel de verplichtingen van het lid ten opzichte van de Vereniging
zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld.
Het besluit is alsdan niet op het betreffende lid van toepassing.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit,
waarbij de geldelijke rechten en verplichtingen van het lid zijn gewijzigd, ten
opzichte van het betreffende lid uit te sluiten.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op
grond dat een lid de verplichtingen van het lid jegens de Vereniging niet
nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.
Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst,
met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de
Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld,
te verantwoorden.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8.
Overschrijving naar of van andere vereniging.
1. Een lid kan indien hij het werkgebied van de Vereniging verlaat, zich laten
overschrijven naar of van een andere vereniging, voor zover deze vereniging
hieromtrent bindende afspraken heeft gemaakt met haar overkoepelende
organisatie, welke deel uitmaakt van het Landelijk Samenwerkingsverband
van Uitvaart Instellingen zonder Winstoogmerk (L.S.U.W.).
2. In zodanig geval kan de overschrijvende vereniging van het lid aan de nieuwe
vereniging, in overleg met deze laatste vereniging, desgewenst een redelijk
en billijk bedrag betalen.
3. De beslissing of overschrijving al dan niet zal geschieden, is ter beoordeling
van het betrokken lid.

Artikel 9.
Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen.
Het bestuur kan bepalen dat nieuwe leden die de leeftijd van achttien (18) jaar
hebben bereikt, een inschrijfgeld betalen waarvan de hoogte door het bestuur
wordt vastgesteld.
2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene
Vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

Artikel 10.
Reservefonds.
1. Er kan een reservefonds worden gevormd, waarin een eventueel batig saldo
van het afgelopen boekjaar wordt gestort.
2. De Algemene Vergadering besluit jaarlijks welk bedrag aan het reservefonds
wordt toegevoegd.
3. Ingeval van tekorten in enig boekjaar kan dit tekort worden aangezuiverd uit
het reservefonds.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten het reservefonds te gebruiken ter
vermindering van de door de leden te betalen bijdragen.
5. Noch tijdens, noch na beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid
aanspraak op enige uitkering uit het reservefonds.

Artikel 11.
Bestuur.
1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal
van vijf (5) of meer personen die door de Algemene Vergadering worden
benoemd.
De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging,
behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
Leden die tevens personeelsleden als bedoeld in artikel 4 lid 2 onder b zijn,
danwel commercieel belanghebbende bij de uitvoering van de doelstelling van
de Vereniging zijn, kunnen niet tot bestuurder worden benoemd.
2. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als
een (1) of meer leden.
De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld.
Een voordracht door een (1) of meer leden moet vóór de aanvang van de
vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van
de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste
twee derden van de leden vertegenwoordigd is.
Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft
een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij
het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de
keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.

Artikel 12.
Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing.
1. Elke bestuurder, ook wanneer de bestuurder voor een bepaalde tijd is
benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen
of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elke bestuurder treedt uiterlijk vijf (5) jaar na diens benoeming af, volgens een
door het Bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van de voorganger van de nieuw
benoemde bestuurder in.
3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien
van een bestuurder die uit de leden benoemd is;
b. door bedanken;
c. personeelslid als bedoeld in artikel 4 lid 2 onder b, danwel commercieel
belanghebbende bij de uitvoering van de doelstelling van de Vereniging is
geworden.

Artikel 13.
Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.
1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van de bestuurders dit nodig
acht.
De oproeping geschiedt – onder vermelding van de te behandelen
punten – door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat,
met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één
stem.
De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke
volmacht doen vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen
gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden
voorgezeten vanuit Nederland.
Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de
secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden
vastgesteld en ondertekend.
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld.
3. Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen van alle in de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.
Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk
geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn, geen van hen
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en het besluit wordt genomen
met volstrekte meerderheid van de stemmen geldig uitgebracht door
bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.
Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met
haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het
besluit genomen door de Algemene Vergadering.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

Artikel 14.
Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het
besturen van de Vereniging.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van
de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.
2. Indien het aantal bestuurders beneden vijf (5) is gedaald, blijft het Bestuur
bevoegd.
Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene
Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane
vacature(s) aan de orde komt.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
De Algemene Vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt
aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van
de enige bestuurder de Vereniging tijdelijk bestuurt.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b. de bestuurder is geschorst.
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden
benoemd.
4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot
vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen.
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene
Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.
5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar
goedkeuring te onderwerpen.
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het
Bestuur te worden meegedeeld.
6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging
vertegenwoordigd door het Bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter,
hetzij twee andere bestuurders.
7. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 15.
Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.
1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag
uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid.
Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke
bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.
4. Jaarlijks wordt conform artikel 48 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek
een verklaring, afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid van de
stukken overlegd aan de Algemene Vergadering.
Indien deze verklaring niet wordt overlegd, benoemt de Algemene
Vergadering jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste
twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit
artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag
van haar bevindingen uit.
Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een
deskundige doen bijstaan.
6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere financiële commissie.
7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren,
onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 16.
Algemene Vergaderingen.
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
Algemene Vergadering – de jaarvergadering – gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de verlening van decharge aan de bestuurders voor hun bestuur
gedurende het voorgaande boekjaar;
c. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het
volgende boekjaar;
d. voorziening in eventuele vacatures;
e. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het
Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de
Statuten verplicht is.
4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende
gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar
de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in
artikel 20 vermelde oproepingstermijn.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 17.
Toegang en stemrecht.
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging
en de bestuurders.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van
artikel 7 en geschorste bestuurders.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen
beslist de Algemene Vergadering.
3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
Van leden jonger dan zestien (16) jaar dient de stem door de wettelijke
vertegenwoordiger te worden uitgebracht.
De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. Een lid kan de stem van het lid door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid uitbrengen.
5. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de
mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht
door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i)
de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals
de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden
bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks
kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien
deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de
beraadslagingen.
6. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen
stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste
dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene
Vergadering worden uitgebracht.

Artikel 18.
Voorzitterschap. Notulen.
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
Vereniging of door de plaatsvervanger van de voorzitter.
Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervanger van de voorzitter, dan treedt
één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter
op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelf.
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd
oudste ter vergadering aanwezige persoon.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van
het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.

Artikel 19.
Besluitvorming van de Algemene Vergadering.
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd
werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Stemmen die overeenkomstig artikel 17 lid 6 vóór de Algemene Vergadering
elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de
nieuwe stemming.
3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,
plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen.
6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het
bepaalde in lid 5 van dit artikel.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling.
Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van
stembriefjes worden uitgebracht.
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige
stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes
worden uitgebracht.
Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten
briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van
de Vereniging.
9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus
mede een voorstel tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de
Vereniging- ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied
of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.

Artikel 20.
Bijeenroeping Algemene Vergadering.
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur,
onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 4.
De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden volgens het register bedoeld in artikel 5.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging
is bekend gemaakt.
3
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22.

Artikel 21.
Wijziging van de Statuten.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 leden 8 en 9 kan in de Statuten geen
verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene
Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een
voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na
die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen
vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 22.
Ontbinding.
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
Vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige
toepassing.
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed
overeenkomstig het doel van de Vereniging.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
batig saldo worden gegeven.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars
aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk
Wetboek van toepassing.

Artikel 23.
Huishoudelijk reglement.
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.

De ondergetekende mr. Tom Antonius Sophie Brouns, notaris te Tytsjerksteradiel
met als vestigingsplaats Gytsjerk, verklaart dat de statuten van de vereniging
“Begrafenisvereniging Nes Buren” luiden zoals hierboven opgenomen per 17 mei
2023