Uitnodiging ledenvergadering 1 april 2015

Hierbij willen we zowel de leden als de niet-leden van harte uitnodigen om de ledenvergadering van de begrafenisvereniging Nes-Buren op 1 april 2015 bij te wonen. Deze vergadering wordt om 20.00 uur in hotel “de Klok” te Buren gehouden.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Financieel verslag.
 5. Jaarverslag
 6. Bestuursverkiezing
  Dhr. H. de Jong is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar.
  Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 1 april opgeven bij voorzitter dhr. R. Molenaar, telefoon 0519-543472.
 7. Notaris Brouns geeft uiteenzetting over erfrecht en nalatenschap.
 8. Wat er verder ter tafel komt.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Het bestuur

Lid worden? Zie onze website www.begrafenisverenigingnesburen.nl