Uitnodiging ledenvergadering 11 april

Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging Nes-Buren
op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in hotel “de Klok” te Buren.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 28 maart 2017
4. Jaarverslag
Bijlage: Ledenvergadering 28-3-2017
5. Financieel jaarverslag
6. Contributieverhoging
7. Bestuursverkiezing
Dhr. J.Beijaard is aftredend en herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 10 april bij voorzitter R.Molenaar,
telefoon 0519-543472
8. Wat ter tafel komt / rondvraag

Na afloop van de vergadering geeft notaris Hellema een presentatie over erfrecht en nalatenschap.

Niet-leden zijn ook welkom.