Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging Nes-Buren

Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging Nes-Buren
op woensdag 15 mei 2019 om 20.00 uur in hotel “de Klok” te Buren.

AGENDA
1. Opening.
2. In gekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen 11-4-2018.
4. Jaarverslag.
5. Financieel jaarverslag.
6. Bestuursvergadering.
Dhr. R.Molenaar is aftredend en niet herkiesbaar
Nieuwe kandidaten kunnen zich melden tot 14 mei bij voorzitter R.Molenaar,
telefoon 0519-543472.
7. Wat ter tafel komt/rondvraag.