Uitnodiging ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering
Begrafenisvereniging Nes-Buren

11 mei 2016 om 20.00 uur
Hotel De Klok te Buren

 

AGENDA

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen (te downloaden: Ledenvergadering 1-4-2015)
  4. Jaarverslag
  5. Financieel verslag
  6. Bestuursverkiezing

Dhr. R. Molenaar is aftredend en herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 10 mei bij voorzitter R. Molenaar, tel. 0519-543472

  1. Wat verder ter tafel komt
  2. Rondvraag

Na afloop van de vergadering geeft Pieter Jan Borsch een presentatie over rouwrituelen van vroeger.